Інноваційні проекти

Інноваційний проєкт «ПІДВИЩЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ, ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»
ОПИС ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ
Галузь застосування: в професійних (професійно-технічних) навчальних закладах
Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники Свалявського професійного будівельного ліцею, здобувачі освіти, батьки, громадськість.
Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторського колективу) та його (їх) фото:
Власик Олександр Володимирович, директор ліцею, Дрозд Іван Іванович, заступник директора з НВР, Білас Юлія Вадимівна, заступник директора з НР, Курчак Маріанна Дмитрівна, методист. Назва проекту: «Підвищення престижності робітничих професій, через формування позитивного іміджу закладу освіти»
Назва закладу освіти: Свалявський професійний будівельний ліцей
Адреса навчального закладу (поштова та електронна) і контактні телефони:
89300, м. Свалява, вул. Шевченка, 15а, liceumsv@ukr.net, (03133) тел 2-27-31, 2-13-64 факс
Опис інновації
Мета впровадження нововведення.
Позитивний імідж закладу освіти стимулює попит на освітні послуги, які він надає, сприяє його популярності серед цільових груп і підвищує конкурентоспроможність.
Інтенсивне становлення професійних закладів нового типу, яке спостерігається сьогодні в Україні, потребує вирішення нових управлінських та психолого-педагогічних завдань, розробки нових підходів, які визначають успішність їхньої діяльності. Одним із таких підходів є підвищення престижності робітничих професій через створення позитивного іміджу закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Завдання проєкту:
підвищити конкурентоспроможність закладу освіти; підвищити престижність робітничих професій; забезпечити лояльність потенційних і реальних споживачів освітніх послуг та громадськості, формування позитивного іміджу; правильне позиціювання та грамотне просування закладу професійної (професійно-технічної) освіти на ринку освітніх послуг; підвищити ефективність заходів з інформування населення щодо освітніх і додаткових послуг, які надає заклад; полегшити процес введення нових освітніх послуг; підвищити рівень організаційної культури. Ресурсомісткість нововведення. Шляхи залучення додаткових та/або вдосконалення наявних ресурсів.
Проєкт потребує оновлення наявних та залучення додаткових ресурсів.
Технологія впровадження.
Для створення позитивного іміджу закладу професійної (професійно-технічної) освіти необхідно показати його популярність, якість послуг, інноваційність, лозунг, девіз, участь в суспільному житті, конкурентний статус, спонсорство, авторство і визнання керівника, зв’язки з громадськістю, міжнародне співробітництво тощо. Але слід зазначити, що імідж закладу професійної (професійно-технічної) освіти як позитивний образ може бути сформований лише у випадку надання якісних послуг споживачу (якість навчання, виховання, створення умов для загального розвитку здобувачів освіти тощо).
І. Початковий етап.
1. Корегування внутрішнього іміджу закладу:
– виявлення очікувань основних «клієнтів» закладу – здобувачів освіти і їх батьків (анкетування);
– аналіз культури закладу, що склалася, з її системою цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки, з традиційними ритуалами, церемоніями, розробка загального стилю (етика педагогічної взаємодії);
– вироблення педагогічним колективом спільного бачення перспектив, визначення і формулювання місії закладу, її термінових і перспективних цілей, складання планів діяльності (концепція діяльності навчального закладу);
Зовнішній імідж вимагає наступних дій:
– освітній простір закладу освіти (співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами, соціальними партенерами, роботодавцями);
– розробка (або коректування) візуальних і діяльнісних елементів зовнішньої атрибутики для формування пізнаваного образу закладу на ринку освітніх послуг;
– оформлення коридорів закладу (дошка оголошень, стенди, фотографії кращих вихованців, інформація про роботу гуртків, стінгазети тощо);
– виготовлення рекламних інформаційних матеріалів для актуалізації бажаного іміджу: (листівки, буклети, бюлетені, банери), направлених на підкреслення унікальності пропонованих закладом послуг, їх якість.
2. Активне формування іміджу
Внутрішній імідж закладу включає наступне:
– розвиток «фірмових знаків»;
– виділення особливих свят закладу;
– формування системи стимулів створення сприятливого іміджу, що передбачає розробку психологічних, соціальних і економічних механізмів стимулювання зацікавленості членів колективу у формуванні сприятливого іміджу;
– збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти (активний відпочинок, сплановане дозвілля);
– створення загального стилю приміщень та території закладу
Зовнішній імідж закладу спрямований на:
– використання можливостей засобів масової інформації для пропаганди досягнень закладу;
– активне використання зовнішньої атрибутики закладу у всіх видах іміджевої діяльності;
– зв'язки з громадськістю, проведення РR-заходів (зустрічі випускників, дні відкритих дверей, презентації, участь в спеціалізованих виставках, ярмарках освіти і т.п.);
– організація заходів (збори, семінари, конференції) для аудиторій, в яких зацікавлений заклад;
– оновлення сайту ліцею, використання соціальних мереж для формування іміджу установи в Інтернеті;
– активна соціальна реклама, через зв'язки закладу з різними соціальними інститутами, закладами вищої освіти, органами місцевого самоврядування;
– забезпечення регулярних і продуктивних зв'язків з батьками, громадськістю, соціальнми партнерами, роботодавцями, випускниками різних років.
ІІІ. Підтримка сформованого іміджу закладу.
Управління процесом підтримки, корегування і оновлення внутрішнього іміджу закладу на цьому етапі припускає:
– стимулювання інноваційної діяльності, залучення педагогічних працівників в різних курсах підвищення кваліфікації, перепрофілюванні, конкурсах, проєктах, виставках, конференціях, круглих столах і ін.;
– створення нових напрямів діяльності;
– постійна підтримка прямого і зворотного зв'язку із споживачами освітніх послуг.
Управління зовнішнім іміджем закладу на цьому етапі націлено на наступне:
розширення реклами (використання доступних видів зовнішньої реклами, рекламування та популяризація в засобах масової інформації, своїх web-ресурсах, широка пропаганда досягнень, демонстрація нагород та ін.); розширення переліку освітніх послуг покращення матеріально-технічної бази ліцею, створення навчально-практичних центрів. Результативність та ефективність впровадження інновації (досягнута або очікувана).
підняття престижу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
збільшення контингенту здобувачів освіти в закладі; підвищення якості освітніх послуг; розширення освітніх послуг розширення підприємств для співпраці; впровадження дуальної форми навчання; зміцнення зв’язку з соціальними партнерами, батьками, роботодавцями, замовниками кадрів.